REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODY

          W ROD IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

                                pkt.nr.1

a.) Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w Statucie PZD i Regulaminie ROD , a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku .

b.) Woda z sieci ogrodu jest doprowadzona do działki wyłącznie przez technicznie sprawny , legalizowany i zaplombowany wodomierz. Wodomierz wg polskiego prawodawstwa zachowuje ważną legalizację przez 5 lat .Do plombowania wodomierza oraz stwierdzenia prawidłowości połączenia i jego działania , upoważniony jest Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione. W celu ograniczenia strat wody, na każdej działce przed wodomierzem powinien być zamontowany zawór odcinający , pozwalający zamknąć dopływ wody na czas (wymiany wodomierza, dokonania niezbędnych napraw instalacji wodnej). W niektórych przypadkach przyłącze zaworu odcinającego może podlegać plombowaniu .

c.) Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić dokonanie kontroli w każdym czasie przez Zarząd Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione . 

d.) Za stwierdzenie pobierania wody poza wodomierzem , celową ingerencję co do jego wskazań oraz za samowolne rozplombowanie wodomierza lub przyłącza , użytkownik ponosi odpowiedzialność : opłata wg stawek ryczałtowych lub pozbawienie prawa do działki , zgodnie z zapisami Ustawy z 13 grudnia 2013 roku , Statutu PZD i Regulaminu ROD PZD.

e.) Każda działka musi posiadać sprawny technicznie wodomierz z aktualną legalizacją i zaplombowanym przyłączem . Nie spełnienie tego warunku upoważnia Zarząd Ogrodu do pobierania opłaty ryczałtowej.

f.) Wszelkie obejścia wodomierza i wcinki do instalacji wodnej przed wodomierzem będą skutkować wypowiedzeniem przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy działkowej .

g.) Każdorazowo należy zgłaszać Zarządowi Ogrodu lub osobom przez niego upoważnionym , konieczność zdjęcia plomby na przyłączu licznika związaną z jego wymianą ,usunięciem awarii, kradzieżą lub zdjęciem licznika na okres zimy. Czynność zdjęcia licznika poprzedza spisanie jego wskazań i nr. licznika prze upoważnioną przez Zarząd osobę.

h.) Wprowadza się możliwość dokonania kontrolnego sprawdzenia wodomierza , a w przypadku stwierdzenia niesprawnego technicznie wodomierza , użytkownik działki jest zobowiązany do jego natychmiastowej wymiany pod rygorem naliczenia opłaty ryczałtowej za wodę.

                                     pkt.nr.2

a.) Termin otwarcia dopływu wody na ogród będzie dokonywany w kwietniu danego roku (w zależności od warunków atmosferycznych ), a termin wyłączenia dopływu wody na Ogród ustala się na koniec października danego roku .

b.) Przed puszczeniem wody na Ogród działkowcy , którzy dokonali demontażu wodomierzy na okres zimowy zobowiązani są do ich zamontowania w terminie podanym przez Zarząd ROD na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej ogrodu. 

c.)W przypadku braku zamontowanego wodomierza osoba dokonująca sprawdzenia stanu sieci wodociągowej założy na śrubunek korek wraz z plombą - jest to zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekiem wody. Koszt założenia korka i plomby ponosi działkowiec w kwocie ustalonej w danym roku przez Zarząd ROD . Samowolne usunięcie korka bez uiszczenia opłaty oraz zamontowania wodomierza będzie skutkowało naliczeniem opłaty ryczałtowej za wodę.

d.) Odczyty wskazań wodomierzy na działkach dokonywane będą pod koniec października . Po odczytaniu stanu liczników , wodomierz będzie można zdemontować na czas zimy .

                                       pkt. nr.3

a.) Opłata za wodę obliczana jest wg stawek ustalanych przez  dostawcę .

b.) Osobom u których nie dokonano spisu stanu wskazań wodomierza z powodu braku dostępu do wodomierza , będzie dokonane rozliczenie ryczałtowe. W wysokości ustalonej na walnym zebraniu Członków PZD w ROD to jest od m2 działki .(np. dz.300m2 x 3 zł.= 900 zł.).

c.) W przypadku braku zaplombowanego przyłącza licznika lub braku licznika , każdy użytkownik takiej działki jest zobowiązany do opłacenia ryczałtu za korzystanie z wody.

                                     pkt. nr.4

a.) Ustalone opłaty za wodę użytkownik działki zobowiązany jest wpłacić do 30 listopada danego roku na rachunek bankowy ROD.

b.) W przypadku nie opłacenia w terminie należności przez użytkownika działki , Zarząd ogrodu podejmie niezbędne działania w celu skutecznego wyegzekwowania należności zgodnie z regulaminem ROD PZD.

                                       pkt. nr. 5

Niezbędne zmiany do treści niniejszego REGULAMINU będą wprowadzane aneksem.

 

 

Uwaga  19 kwietnia 2022 roku mają być wszystkie wodomierze zamontowane ponieważ chcemy włączyć wodę na ogród . Należ zakręcić krany i pozamykać zawory wody na działkach . W ten sposób zapobiegniemy stratom  wody .

zarząd przypomina o zakręceniu kranów i zaworów wody przy wodomierzach oraz o udostępnieniu wodomierzy do plombowania

 

Wytyczne prawidłowe podłączenie liczników na wodę

 

1. Licznik na wodę powinien być podłączony na sztycach metalowych (sztywnych) lub plastikowe termozgrzewalne tylko i wyłącznie inne są nie dopuszczalne (pe peks itp.) rozbieralne

2. Skrzynka licznikowa powinna być umieszczona przy alejce z szybką kontrolną do możliwości odczytu bez wchodzenia na działkę inne usytuowanie i bez szybki kontrolnej umożliwiającej odczyt licznika jest nie dopuszczalny

3 .Licznik powinien mieć aktualną legalizację (wymiana co 5 lat)    

4 .Liczniki  mają być zamontowane i oplombowane 

5. Zostaną wyznaczone dwa terminy do zaplombowania liczników nie podporządkowaniu się tym terminom i zaleceniom wyżej wymienionym  będzie skutkowało naliczeniu ryczałtu za wodę

6 .Zarząd zastrzega sobie kontrolę bez zapowiedzi jedno lub wieloosobowe  przez wszystkich członków zarządu komisji rewizyjnej gospodarza jak i osób funkcyjnych  

Odmowa kontroli lub nie poddaniu się jej skutkuje naliczeniu opłaty ryczałtem

7. Podłączenie  licznika nowego    odbiór przez hydraulika ogrodowego lub  zarząd a  w razie stwierdzenia nieprawidłowości  należy podporządkować się zaleceniom zarządu w innym wypadku licznik nie zostanie oplombowany

8 .Użyczanie wody sąsiadowi licznikowemu przez użytkownika ryczałtowego jak i czerpanie wody             z zaworów spustowych jest zabronione

 

 

PRAWIDŁOWO sztyce metalowe przy alejce        przodem  do alejki