Fundusze Europejskie - Granty dla Ogrodu

Przyznanie grantu w ramach projektu
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego
Osi priorytetowej:
II Ochrona środowiska - w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 2014 - 2020

Wysokość grantu - 39 400 zł.

Ze środków Unijnych zostaną wykonane  :
- tablice edukacyjne o roli ekologicznej  ROD  - sztuk 4
- sporządzony  plan zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne. 

 

 

 

 

 

Wynik postępowania ofertowego z dnia 22.02.2023

Wybrano ofertę firmy UNIMAP s. c. J. Bryk, D. Malcharek ul. Gliwicka 127 40-856 Katowice na kwotę 28 800,00 zł brutto, która uzyskała najwięcej punktów.

 

 Adres do korespondencji  

Polski Związek Działkowców 

Rodzinny Ogród Działkowy 

im. Adama Mickiewicza 

skrytka 18

15-214 UP Białystok 3